Studii de caz

1. Cazul privind construcţia unei uzine pentru prelucrarea deşeurilor în or. Orhei. Mai departe ...

La 14 februarie 2013 Asociaţia Internaţională a Păstrătorilor Râului “ECO-TIRAS” a aflat din sursele mass-media despre intenţia primăriei or. Orhei, cu susţinerea unui investitor străin, de a construi o uzină modernă pentru prelucrarea deşeurilor în or. Orhei.
Prin scrisoarea din 11 martie 2013 Asociaţia “ECO-TIRAS”, în temeiul art.5 al Legii nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie, a solicitat Primăriei or. Orhei prezentarea informaţiei privind proiectul iniţiat de către Primărie şi partenerul străin în privinţa construcţiei uzinei de prelucrare a deşeurilor din or. Orhei. De asemenea, a fost solicitată informaţia privind consultarea publicului în luarea deciziei în vederea construcţiei acestui obiect. Cerinţă expres stabilită de către Convenţia de la Aarhus, care este direct aplicabilă în Republica Moldova.
La 29 aprilie 2013 prin răspunsul său primăria or. Orhei a informat Asociaţia “ECO-TIRAS” că potrivit deciziei Consiliului orăşenesc Orhei din 10.04.2012 „Cu privire la iniţierea procedurii parteneriatului public privat” a fost acceptată propunerea cu privire la iniţierea lucrărilor pentru construcţia uzinei de prelucrare a deşeurilor în or. Orhei cu amenajarea şi executarea lucrărilor de securizare a depozitului de deşeuri. De asemenea, Asociaţia a fost informată despre organizarea concursului de selectare a partenerului privat pentru proiectarea şi construcţia uzinei de prelucrare a deşeurilor şi desemnarea câştigătorului concursului.
Luând în consideraţie caracterul evaziv şi, totodată, incomplet al răspunsului oferit de către Primăria or. Orhei, Asociaţia “ECO-TIRAS”, în temeiul art. 14 al Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000, a înaintat o cerere prealabilă, scrisoarea din 27.05.2013, prin care a solicitat anularea Deciziei 10.04.2012 şi prezentarea către Asociaţia “ECO-TIRAS” a documentaţiei complete privind proiectul iniţiat de către Primărie în comun cu agentul economic. De asemenea, au fost solicitate copiile actelor prin care se atestă că anterior luării deciziei de a purcede la iniţierea acestui proiect reprezentanţii Primăriei au consultat această decizie cu publicul potrivit prevederilor Convenţiei de la Aarhus.
Prin răspunsul la cererea prealabilă primăria or. Orhei a informat Asociaţia “ECO-TIRAS” doar în privinţa posibilităţii accesării Deciziei din 10.04.2012 pe site-ul oficial al Primăriei or. Orhei şi continuarea negocierii contractului cu agentul economic care urmează să efectueze lucrările de construcţie a uzinei de deşeuri. În rest, Primăria or. Orhei nu a binevoit să ofere nici un răspuns la solicitările înaintate prin cererea prealabilă.
Din răspunsurile Autorităţii Publice Locale s-a ajuns la concluzia că nu a fost respectată procedura de consultare a publicului la capitolul luării unor decizii care pot avea un impact negativ asupra mediului înconjurător şi a populaţiei din regiune. Or, potrivit art.30 al Legii nr. 1515-XI privind protecţia mediului înconjurător statul recunoaşte tuturor persoanelor fizice dreptul la un mediu sănătos. Art. 30 al Legii nr. 1515-XI prin lit. c) prevede că statul asigură dreptul de a participa la dezbaterea proiectelor de legi, diverselor programe economice sau de altă natură ce vizează direct sau indirect protecţia mediului şi folosirea resurselor naturale dreptul la informare şi consultare asupra proiectelor de amplasare şi construire a obiectelor cu efecte negative asupra mediului, de refacere şi amenajare a teritoriului, a localităţilor urbane şi rurale. Mai mult, potrivit Regulamentul la Legea 85-XIII din 29.05.1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător în cap. X stabileşte că uzinele de prelucrare şi ardere a gunoiului cad sub condiţia elaborării şi consultării cu publicul a documentaţiei de Evaluarea a Impactului asupra Mediului în mod obligatoriu la etapa anterioară celei de proiectare. De asemenea, art. 4 din Convenţia de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziilor de mediu şi accesul la justiţie în probleme de mediu(ratificată prin Hotărârea Parlamentului RM nr. 346-XIV din 07 aprilie 1999) garantează publicului accesul la informaţia cu privire la mediu, iar art. 6 stabileşte obligativitatea participării publicului în luarea deciziilor de mediu.
În rezultatul acestor circumstanţe Asociaţia “ECO-TIRAS” a înaintat o cerere de chemare în judecată către Primăria or. Orhei prin care a solicitat anularea deciziei Consiliului orăşenesc Orhei „Cu privire la iniţierea procedurii parteneriatului public privat” prin care a fost acceptată propunerea cu privire la iniţierea lucrărilor pentru construcţia uzinei de prelucrare a deşeurilor în or. Orhei şi obligarea acesteia de a prezenta informaţia relevantă pe acest caz.

2. Cazul privind construcţia staţiei de aprovizionare cu produse petroliere în mun. Bălţi. Mai departe ...

La 18 octombrie 2011 primăria municipiului Bălţi urmare a cererii adresate de către un agent economic printr-un certificat de urbanism pentru proiectare a certificat elaborarea documentaţiei de proiect pentru proiectarea staţiei de aprovizionare cu produse petroliere în mun. Bălţi. Ulterior, la 6 septembrie 2012 primăria mun. Bălţi a eliberat agentului economic autorizaţia de construire prin care a fost autorizată executarea lucrărilor de construire a staţiei de aprovizionare cu produse petroliere.
Prin scrisoarea din 27 noiembrie 2012 locuitorii casei în zona de construcţie a staţiei PECO au înaintat o plângere în adresa primarului mun. Bălţi, prin care au solicitat stoparea lucrărilor de construcţie a staţiei de aprovizionare cu produse petroliere. Ulterior, prin din 7 decembrie 2012 şi din 10 decembrie 2012 primăria mun. Bălţi a informat petiţionarii că iniţierea lucrărilor de construcţie a staţiei de aprovizionare cu produse petroliere are loc în conformitate cu avizele pozitive din parte autorităţilor responsabile iar construcţia obiectului are lor pe un teren proprietate privată.
La 13 martie 2013 printr-o cerere colectivă locatarii blocurilor din zona de construcţie a staţiei în mod repetat au solicitat din partea primăriei stoparea lucrărilor de construcţie staţiei de aprovizionare cu produse petroliere. La rândul său Primăria mun. Bălţi a informat petiţionarii despre faptul că stoparea lucrărilor construcţiei staţiei de aprovizionare este în competenţa Inspecţiei de stat privind construcţiile fără prezentarea a careva informaţii sa documente pertinente în acest caz pentru o mai bună elucidare a problemei create.
Aceeaşi situaţie s-a repetat urmare a înaintării unei noi cereri, la 2 aprilie 2013, în adresa autorităţii publice locale prin care în mod repetat primăria mun. Bălţi a fost atenţionată despre încălcările grave înregistrate la construcţia staţiei de aprovizionare şi a fost solicitată o informaţie detaliată privind lucrările efectuate în acest sens. Printr-un răspuns formal, această cererea fost ignorată.
Luând în consideraţie refuzurile neîntemeiate ale autorităţi publice locale de sistare a lucrărilor de construcţiei şi prezentare a unei informaţii detaliate privind temeiul legal şi rezonabilitatea începerii unei asemenea construcţii petiţionarii la 15 aprilie 2013 au înaintat primăriei mun. Bălţi o cerere privind accesul la informaţie prin care a solicitat prezentarea copiilor actelor în baza cărora a fost emis autorizaţia de construcţie. Primăria mun. Bălţi la 14 mai 2013 a prezentat petiţionarilor doar certificatul de urbanism de proiectare şi autorizaţia de construcţie. Celelalte acte care au tangenţă cu proiectul construcţiei staţiei de aprovizionare cu produse petroliere autoritatea publică locală nu le-a prezentat motivând pin faptul că acestea urmează a fi prezentate nemijlocit de către autorităţile emitente.
Din faptele expuse şi din acţiunile primăriei mun. Bălţi rezultă că în cazul dat în mod grosolan au fost încălcate prevederile Legii cu privire la accesul la informaţie, a Legii privind protecţia mediului înconjurător şi a Convenţiei de la Aarhus în ce priveşte accesul la informaţie în domeniul mediului. Pe lângă faptul că autoritatea publică locală a tărăgănat oferirea uni informaţii relevante cu privire la lucrările de construcţie a staţiei PECO, aceasta la 14 mai 2013 la demersul de prezentare a informaţiei a remis un răspuns vag şi incomplet. Prezentând în acest sens doar copiile a două acte. În ce priveşte celorlalte acte care au tangenţa cu temeiul legal al purcederii şi efectuării lucrărilor de construcţie petiţionarii au primit un răspuns negativ. Astfel, petiţionarii nu au primit informaţia corespunzătoare care ar oferi o mai bună înţelegere şi examinare a avantajelor, dezavantajelor şi eventualelor riscuri pentru populaţie şi mediul înconjurător.
În acest sens, a fost încălcat art. 34 a Constituţiei Republicii Moldova dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. De asemenea, art. 1 al Legii cu privire la accesul la informaţie nr. 982-XIV din 11 mai 2000 al cărei obiect de reglementare sunt raporturile dintre furnizorul de informaţii şi persoana fizică şi/sau juridică în procesul de asigurare şi realizare a dreptului constituţional de acces la informaţie. Totodată, art. 5, alin. (2), lit. c) al Legii nr. 982-XIV din 11 mai 2000 cu privire la accesul la informaţie care prevede că furnizorii de informaţii sunt persoanele fizice şi juridice care, în baza legii sau a contractului cu autoritatea publică ori instituţia publică, sunt abilitate cu gestionarea unor servicii publice şi culeg, selectează, posedă, păstrează, dispun de informaţii oficiale.
De asemenea, nu au fost respectare prevederile art. 30 al Legii nr. 515 privind protecţia mediului înconjurător prin care este recunoscut dreptul la un mediu sănătos şi asigurarea dreptului de a participa la dezbaterea proiectelor de legi, diverselor programe economice sau de altă natură ce vizează direct sau indirect protecţia mediului şi folosirea resurselor naturale dreptul la informare şi consultare asupra proiectelor de amplasare şi construire a obiectelor cu efecte negative asupra mediului, de refacere şi amenajare a teritoriului, a localităţilor urbane şi rurale. Mai mult ca atât, nu a fost respectat Art. 4 din Convenţia de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziilor de mediu şi accesul la justiţie în probleme de mediu (ratificată prin Hotărârea Parlamentului RM nr. 346-XIV din 07 aprilie 1999) garantează publicului accesul la informaţia cu privire la mediu iar art. 6 stabileşte obligativitatea participării publicului în luarea deciziilor de mediu.

Din cele expuse putem concluziona că primăria mun. Bălţi în mod deliberat a evitat consultarea populaţiei prin luarea unei asemenea deicizii.

3. Cazul privind construcţia ilegală a unei parcări auto în curtea unui bloc din mun. Chişinău. Mai departe ...

La 25 iunie 2013 în adresa Asociaţiei Obşteşti “EcoContact” a fost înaintată o cerere din partea unei doamne, domiciliată în mun. Chişinău prin care a solicitat examinarea cazului de construcţie ilegală a unei parcări auto în curtea blocului în care locuieşte.
Urmare a examinării materialelor prezentate de către petiţionară a fost constatat faptul că în luna noiembrie 2012 un grup de locatari în mod samavolnic au dezasamblat terenul de joacă din curtea blocului şi au construit o parcare auto provizorie fără obţinerea unei autorizaţii corespunzătoare din partea autorităţilor competente. În rezultatul înaintării la 23 noiembrie 2012 a unei petiții în adresa primarului mun. Chișinău, dlui Dorin Chirtoacă, prin care a fost solicitată întreprinderea măsurilor de rigoare în ce privește asamblarea unei parcări auto neautorizate în locul terenului de joacă din curtea blocului autoritatea publică locală a emis o dispoziție din 15 ianuarie 2013 a Pretorului interimar al sectorului Centru „Cu privire la demontarea copertinelor”.
Totodată, locatarii blocului au înaintat la 14 decembrie 2012 în adresa Inspectoratului Ecologic de Stat o petiție prin care organele abilitate cu protecția mediului au fost informate despre faptul încălcării prevederilor Legii nr. 591-XIV din 23 septembrie 1999 cu privire la spațiile verzi ale localității urbane și rurale, in concreto art. 36, lit. (a) și (r), prin dezasamblarea ilegală a terenului de joacă din curtea blocului și crearea unei parcări auto neautorizate. În acest sens, la 18 decembrie 2012 în scopul examinării acestei petiţii la faţa locului a fost întocmit un act de control prin care a fost constatată veridicitatea celor expuse în petiție. Drept rezultat, persoanele implicate în construcția neautorizată a parcării auto au fost găsite vinovate de comiterea contravenției prevăzute de art. 135 CC al RM și au fost sancționate cu amendă în mărime de 5 u.c. conform proceselor verbale încheiate fiecărei persoane fizice în parte. De asemenea, locatarii au fost informați că parcarea provizorie neautorizată a fost demolată din contul contravenienților.
Din petiţia din 25 iunie 2013 Asociaţia Obştească “EcoContact” a fost informată în privinţa unei încălcări continue a actului de control din 18 decembrie 2013 şi a dispoziției pretorului interimar al sectorului Ciocana din 15 ianuarie 2013 prin faptul că copertina inițial demontată nu a fost evacuată de pe teritoriul curții și până în prezent se află acolo iar terenul de joacă nu a fost restabilit.
În acest context, Asociaţia Obştească “EcoContact” examinând materialele pe această cauză a constatat că specificul problemei apărute în cazul blocului cu parcarea neautorizată are tangenţă directă cu divergenţele dintre locatari în privinţa creării unei asociaţii a proprietarilor de locuinţe privatizate. Litigiu care nu se încadra în domeniul de activitate al Asociaţiei Obşteşti “EcoContact” potrivit statutului său şi a Legii nr. 837-XIII din 17 mi 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti.
Cu toate acestea, Asociaţia Obştească “EcoContact” a elaborat proiecte de cereri în adresa Primarului General al mun. Chişinău, dl Dorin Chirtoacă şi Inspectoratului Ecologic de Stat, prin care au fost informaţi despre încălcările din curtea blocului unde a fost identificată parcarea auto ilegală. De asemenea, prin aceste proiecte de cereri a fost solicitată verificarea executării depline a actului de control din 18 decembrie 2013 şi a dispoziției pretorului interimar al sectorului Centru din 15 ianuarie 2013 şi identificarea mijloacelor disponibile pentru construcția unui nou teren de joacă. Proiectele cererilor au fost prezentate petiţionarei la 11 iulie 2013.
Ulterior, petiţionara în temeiul Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare şi a Legii nr. 982-XIV din 11 mai 2000 cu privire la accesul la informaţie a înaintate cererile în cauză către instituţiile relevante.