Despre Centru

Rolul Centrului Aarhus asigurat de AO EcoContact

 

 

Scopuri Strategice ale Centrului Aarhus din Republica Moldova

Misiunea Centrului Aarhus din Republica Moldova este de a ridica gradul de conştientizare a publicului cu privire la problemele de mediu şi de a încuraja participarea acestuia la luarea deciziilor prin promovarea Convenţiei de la Aarhus şi obiectivelor ei, în scopul de a promova dezvoltarea democraţiei ecologice în ţară.

Pentru a obţine rezultatele durabile în domeniul protecţiei mediului, Centrul Aarhus din Moldova stabileşte următoarele scopuri strategice pentru următorii trei ani (2013-2015):

Scopul Strategic Nr. 1 : Promovarea punerii în aplicare a Convenţiei de la Aarhus printr-un comportament activ şi responsabil între Guvern, ONG-uri şi publicul larg. Mai departe ...

Obiectivul 1.1. Funcţionarii publici la toate nivelurile şi în sectoarele relevante ale Guvernului sînt conştienţi de obligaţiile sale asumate prin Convenţie şi informaţiile ecologice sînt disponibile pe scară largă. Mai departe ...

-           Realizarea activităţilor de informare şi conştientizare pentru cei care adoptă decizii de mediu, ONG-uri, profesionişti şi alte părţi interesate

-           Elaborarea şi diseminarea publicaţiilor privind probleme de mediu printre autorităţi relevante şi societatea civilă

-           Instituirea unui mecanism pentru fluxul continuu de informaţii de la diverse instituţii

-           Incorporarea aspectelor legate de Convenţia de la Aarhus în planul de învăţămînt al facultăţilor universitare corespunzătoare

Obiectivul 1.2. Dezvoltarea unei culturi administrative deschise, care sprijină participarea publicului şi transparenţa în problemele de mediu, recunoscînd contribuţia acestor factori la crearea unei guvernări democratice, eficiente şi competente

-           Promovarea guvernării competente în domeniul mediului, şi pionieratul pentru a fi un exemplu în realizarea acestui principiu

-           Diseminarea bunelor practici de guvernare competentă

-           Aplicarea cunoştinţelor şi abilităţilor de către funcţionarii implicaţi în acordarea asistenţei şi îndrumarea publicului

Obiectivul 1.3. Autorităţile publice dispun de politici bine stabilite de informare şi mecanismele la toate nivelurile, prin care informaţia ecologică calitativă este furnizată în mod curent şi proactiv difuzată în rîndul publicului într-un mod convenabil, utilizând pe deplin mijloace electronice de informare, dacă e posibil

-           Servirea ca un punct de acces public şi depozit de informaţii ecologice naţionale şi locale

-           Activarea într-un mod activ în furnizarea informaţiei în reţeaua naţională a mecanismului de Informare şi Coordonare al Convenţiei de la Aarhus

-           Facilitarea accesului la informaţii ecologice prin intermediul site-ului web al Centrului Aarhus, panourilor şi buletinelor informative, etc.

Obiectivul 1.4. Familiarizarea judecătorilor, procurorilor şi altor profesionişti din domeniul juridic cu prevererile Convenţiei

-           Facilitarea / organizarea cursurilor de instruire pentru profesionişti din domeniul juridic privind acordurile multilaterale de mediu relevante, în special, Convenţia de la Aarhus

-           Notificarea regulată a autorităţilor juduciare în legătură cu actualizări ale legislaţiei de mediu

-           Promovarea introducerii principiilor Convenţiei de la Aarhus în cadrul programului de cursuri obligatorii pentru judecători, avocaţi şi procurori

Scopul Strategic Nr. 2 : Promovarea creşterii accesibilităţii informaţiei de mediu şi sporirea participării publicului la un stagiu incipient în procesele de luare a deciziilor strategice. Mai departe ...

Obiectivul 2.1. Antrenarea tuturor părţilor interesate şi furnizarea unei platforme pentru participarea lor prin consultări

-           Organizarea audierilor publice şi promovarea participării interactive prin ateliere de lucru, negocieri, medieri, etc.

-           Facilitarea consultărilor publice

-           Consolidarea capacităţilor părţilor interesate în ceea ce priveşte cunoaşterea metodelor şi procedurilor de participare publică

Obiectivul 2.2. Cetăţeni sînt mobilizaţi şi asistaţi în exercitarea drepturilor lor asigurate de Convenţie şi contribuie la punerea ei în aplicare

-           Promovarea implicării sporite a publicului în managementul mediului şi procesele de luarea deciziilor

-           Furnizarea instrumentelor şi mecanismelor pentru colaborarea eficientă între autorităţile publice şi organizaţiile societăţii civile

Obiectivul 2.3. Aplicarea, revizuirea şi dezvoltarea în continuare a prevederilor Convenţiei privind participarea publicului la elaborarea planurilor, programelor şi politicilor în domeniul mediului

-           Revizuirea şi analiza punerii în aplicare a principiului de participare a publicului şi identificarea obstacolelor în calea acestuia (financiare, juridice, culturale, lingvistice, de alfabetizare, etc.)

-           Conducerea iniţiativei de consolidare a capacităţilor ale organizaţiilor societăţii civile în domeniul metodelor de implicare a publicului, planificării şi programării participative, precum şi elaborării proiectelor, managementului şi evaluării

Scopul Strategic Nr. 3: Promovarea implementării Protocolului privind Evaluarea Strategică de Mediu (ESM) la Convenţia privind Evaluarea Impactului asupra Mediului în Context Transfrontalier, la nivel naţional. Mai departe ...

 

 Obiectivul 3.1. Facilitarea procesului EIM

-           Oferirea serviciilor de diseminare a informaţiei şi de platforme pentru participarea publicului

-           Participarea activă în procesul EIM prin monitorizarea implementării acestuia

Obiectivul 3.2. Creşterea gradului de conştientizare cu privire la principiile de Evaluare Strategică de Mediu (ESM)

-           Ridicarea importanţei aplicării ESM în procesul decizional al instituţiilor relevante

-           Promovarea ESM şi diseminarea bunelor practici pentru implementare acestuia

Scopul Strategic Nr. 4: Intensificarea cooperării cu privire la probleme legate de Convenţia Aarhus atît la nivel naţional, cît şi regional. Mai departe ...

 

Obiectivul 4.1. Stabilirea unor relaţii profesionale între Centrul Aarhus din Republica Moldova şi alte Centre Aarhus din regiunea EECAC/span>

-           Identificarea persoanelor de contact şi menţinerea unui schimb regulat de informaţii, cunoştinţe şi experienţă cu alte Centre Aarhus din regiune

-           Elaborarea iniţiativelor de proiecte şi activităţi comune, identificarea domeniilor de cooperare în continuare cu alte Centre Aarhus

Obiectivul 4.2. Stabilirea şi menţinerea unei reţele între Centrul Aarhus şi ONG-urile care operează în Republica Moldova

-           Consolidarea capacităţii reţelei prin traninguri, vizite de studiu, schimbul de experienţe şi cunoştinţe în domeniul mediului

-           Stabilirea unor parteneriate cu alte iniţiative / programe locale şi naţionale în domeniul mediului şi dezvoltării durabile

 

-           Promovarea dezvoltării Strategiei de Comunicare a Reţelei Centrelor Aarhus